La Pronuncia dell'Enochiano


** Nota importante sulla pronuncia:
L’Enochiano viene cantato e vibrato. L’obiettivo č di trovare un suono monotono e di mantenerlo. Questo accresce drasticamente il potere.

* Le lettere maiuscole in ogni parola sono le parti che vengono enfatizzate nella parola. Per esempio :
eks-AM-ple [come nella parola Inglese "example"]
AA si pronuncia "a" lunga
EY si pronuncia "ei"
I si pronuncia "i"
O si pronuncia "o" chiusa
A si pronuncia "a" breve

La pronuncia delle lettere č riferita alla normale lingua italiana

A
AH

AAF
aa-AHF

AAI
aa-AA-i

AAO
aa-A-o

AALA
aa-AA-laa

ABAI
aa-BAA-i

ABRAMIG
aa-ba-RAA-mijzh

ABRAMG
aa-ba-RAA-majzh

ABRAASA
aa-ba-RAA-AA-saa

ACROODZI
a-kaa-RO-OD-zi

ADGT
AA-da-jzhat

ADNA
AA-da-naa

ADOHI
aa-DO-hi

ADOIAN
aa-DO-i-aan

AG
AA-jzh

ALAR
AA-laar

ALDI
AA-la-di

ALDON
AA-la-don

ALLAR
AA-la-laar

AMMA
AA-ma-maa

AMIPZI
aam-I-pa-ZI

ANGELARD
aa-naa-GEY-laa-raad

APAH
AA-paa

APILA
aa-PI-laa

AR
AA-ra

ARTABAS
aa-ra-TAA-baass

ARTH
aa-RA-ta

ATRAAH
aa-ta-RAA-aa

AVABH
aa-VAA-ba

AVAVAGO
aa-vaa-VAA-go

AVINY
aa-VI-nin-ya

AOIVEAE
aa-o-I-VI-aa-i

AZIAZIOR
AA-zi-AA-zi-or


BABAGE
baa-BAA-jzhey

BABALOND
BAA-baA-LO-nad

BAGLE
BAA-ga-lay

BAHAL
baa-HAAL

BALIT
baa-LIT

BALT
BAA-la-ta

BALTAN
BAA-la-taan

BALTIM
BAA-la-tim

BALYE
BAA-la-iey

BALZARG
BAA-la-zaa-RAA-jzh

BALZIZRAS
baa-la-ZI-za-raas

BAMS
BAA-mas

BASGIM
BAA-sa-jzhim

BAZM
BAA-zam

BIA
BI-aa

BIAH
BI-aa

BIAL
bi-AAL

BIEN
BI-eyn

BLANS
ba-LAA-nas

BLIOR
ba-LI-OH-ra

BLIORA
ba-li-O-raa

BLIORB
ba-li-O-rab

BLIORE
ba-li-O-rey

BLIORAX
ba-li-O-raaks

BLIORT
ba-li-O-ra-ta

BOGPA
BO-ga-paa

BOLP
BO-lap

BRANSG
ba-RAA-na-sa-jzhey

BRGDO
ba-RAA-ga-do

BRIN
ba-RIN

BRINT
baa-RIN-a-ta

BRINTS
ba-RI-na-tas

BRITA
ba-RI-taa

BVFD
BO-faad

BVSD
BO-ssaad

BVTMON
baa-VAA-ta-MON

BVTMONI
baa-VAA-ta-MON-i


C
KA

CA
KAA

CA-CACOM
Kaa-KAA-kom

CACRG
KAA-ka-raajzh

CAFAFAM
kaa-faa-FAAM

CALZ
KAA-la-tz

CAMLIAX
kaa-ma-LI-aaks

CANAL
kaa-NAAL

CAOSG
kaa-OSSK

CAOSGA
kaa-OS-saa-gaa

CAOSGI
kaa-OS-saa-jzhi

CAOSGIN
kaa-OS-saa-jzhin

CAOSGO
kaa-OS-sa-go

CAPIMALI
kaa-pi-MAA-li

CAPMIALI
kaa-pa-mi-AA-li

CARBAF
KAA-ra-baaf

CASARM
ka-SAA-ram

CASARMA
ka-SAA-ra-maa

CASARMAN
ka-SAA-ra-maan

CASARMG
ka-SAA-ra-majzh

CHILDAO
ka-HI-la-DAA-o

CHIRLAN
ka-HI-raa-laan

CHIS
ka-HIS

CHIS GE
ka-HISS-ga

CHISI
ka-HIS-SI

CHISO
ka-HIS-o

CHRISTEOS
ka-RI-sa-tey-os

CIAOFI
KI-aa-O-fi

CICLE
KI-kaa-ley

CNILA
kaa-NI-laa

COAZIOR
ko-AA-zi-or

COCASB
KO-ka-sab

COCASG
ko-KAA-saa-jzhey

COMMAH
KO-ma-maa

COMO
KO-mo

COMSELH
kaa-ma-SEY-laa

CONST
KOO-na-sat

CORAXO
ko-RAAX-o

CORMFA
ko-ra-MAA-faa

CORMP
KO-ra-map

CORMPO
KO-ra-MAA-po

CORS
KO-raz

CORSI
KO-ra-si

CROODZI
ka-RO-od-zi

CRP
ku-RUP

CYNXIR
SI-nak-si-ra


D
DAA

DAMPLOZ
DAH-ma-pa-lots

DAX
DAAKS

DAZIZ
DAA-zits

DE
DEY

DLVGA
da-la-VAA-jzhaa

DLVGAM
da-la-VAA-jzhaam

DLVGAR
da-la-VAA-jzhaar

DO
DO

DOALIM
do-AA-lim

DODS
DO-das

DODSIH
do-da-SI-ha

DONASDOGAMATASTOS
DO-naass-do-gaa-MAA-taass-toss

DOOAIN
do-O-ey-in

DOOAIP
do-O-ey-ip

DORPHA
DO-ra-pa-haa

DOSIG
DO-si-jzhey

DRILPA
du-RI-la-paa

DRILPI
du-RI-la-pi

DROLN
da-RO-lan

DS
DAASS


ECRIN
EY-ka-rin

EDNAS
EY-da-naass

EF
EYF

EFAFAFE
EY-faa-FAA-fey

EM
EYM

EMNA
EYM-a-naa

EOL
ey-OLL**

EOLIS
ey-O-liss

EOPHAN
EY-o-pa-haan

EORS
EY-o-raz

ETHAMZ
ey-taa-HAA-mats

FAAIP
fa-AA-ip

FABOAN
FAA-bo-aan

FAFEN
FAA-feyn

FARZM
FAA-ra-zam

FBLIARD
fua-BLI-aa-rad

FETHARSI
fey-ta-HAA-raa-si

FIFIS
FI-fiss


GAH
GAA

GAPIMAON
gaa-pi-MAA-on

G-CHIS GE
ga-ka-HISS-gey

GE
JZHEY

GIGIPAH
JZHI-JZHI-paa

GIVI
JZHI-vi

GIZYAX
JZHI-zi-i-aaks

GMICALZO
ga-mi-KAA-la-zo

GMICALZOMA
ga-MI-kaa-la-ZO-maa

GNAI
ga-NAA-i

GNAY
ga-NAA-i-ey

GNETAAB
ga-NEY-taa-haab

GNONP
ga-NAA-nap

GOHED
GO-hud

GOHIA
go-HI-yaa

GOHO
GO-ho

GOHOL
go-HO-la

GONO
GO-no

GRAA
ga-RAA-haa

GROSB
ga-RO-sab


HARG
HAA-rajzh

HOATH
hoa-AA-ta-haa

HOLDO
HO-la-do

HOL-Q
HO-la-kaa

HOM
HOM

HOMTOH
HO-ma-to

HOMIL
HO-mil

HVBAIO
ha-va-BAA-i-oh

HVBARO
ha-va-BAA-ro


I
I

IAD
i-YAAD

IALPON
i-AA-la-paan

IALPRT
i-AA-la-pa-rat

IDOIGO
I-YAA-do-I-go

IEHVSOZ
i-EY-hu-va-zoz

ILS
I-la-sa

ILSI
I-la-SSI

IMVAMAR
i-ma-VAA-maar

INSI
IN-SSI

IOLCAM
i-Oa-laa-kaam

IP
IP

IPAM
I-paam

IPAMIS
i-PAA-miss

IRGIL
I-ra-jzhil

ISRO
I-sa-ro

IZAZAZ
i-ZAA-zaats

IZIZOP
i-ZI-zop


L
LU

LAP
LAAP

LARAG
laa-RAAJZH

LAS
LAASS

LILONON
LI-lo-non

LIMLAL
LI-ma-LAA-lu

LOADOHI
lo-AA-do-hi

LOHOLO
la-HO-loz

LOLCIS
LO-la-kiz

LONCHO
LO-na-ka-ho

LONDOH
LAA-na-do

LONSA
LO-na-saa

LONSH
LO-na-sa

LONSHI
LO-na-SAA-i

LONSHIN
lo-na-sa-HIN

LORSLQ
LO-ra-sa-la-kaa

LRSAD
la-RAA-sad

LRING
la-RI-na-jzhey

LUSD
la-SAD

LUSDA
la-SAD-aa

LUSDAN
la-SA-daan

LUSDI
la-SA-di

LU ULS
LU U-laass

LUCIFTIAN
lu-SIF-ti-an

LUCIFTIAS
lu-SIF-ti-aas

LVIAHE
la-VI-aa-hey


M
EM

MAASI
maa-AA-si

MABSA
MAA-ba-saa

MADRIAX
maa-da-RI-aaks

MADRID
maa-da-RID

MALPIRGI
maa-la-pi-RI-jzhi

MALPRG
MAA-la-pa-raa-jzhaa

MANIN
MAA-nin

MAOFFAS
maa-o-FAASS

MATB
maa-TAAB

MATORB
MAA-to-raab

MIAM
MI-aam

MIAN
MI-aan

MICALP
mi-KAA-lap

MICALZ
mi-KAA-lats

MICALZO
mi-KAA-la-zo

MICAM
mi-KAAM

MICAOLZ
mi-kaa-O-lats

MICMA
mi-KAA-maa

MIINOAG
mi-i-NO-awjzh

MIR
MI-raa

MIRC
MI-rak

MOLAP
MO-laap

MOLVI
MO-la-vi

MOM
MOM

MOMAR
MO-maar

MONONS
MO-no-nas

MOSPLEH
MOSS-pa-ley

MOZ
MAATS


NANBA
NAA-na-baa

NAPEAI
NAA-pey-AA-i

NAPTA
NAA-pa-taa

NAZ
NAATS

NAZPS
NAATS-pa-sa

NETAAB
NEY-taa-aab

NETAAIB
ney-taa-AA-ib

NIIS
ni-ISS

NIISO
ni-ISS-o

NOAN
NO-aan

NOAR
NO-aar

NOAS
NO-AASS

NOBLOH
NO-ba-lo

NOCO
NO-ko

NOIB
NO-ib

NOMIG
NO-mijzh

NONCA
NO-na-kaa

NONCF
NO-na-kaf

NONCI
NO-na-si

NONCP
NO-na-ka-pa

NONUCAFE
NAA-nu-KAA-fey

NOQOD
NOa-kaad

NOQODI
no-KAA-di

NOQVODI
no-ka-VAA-di

NORE
NO-rey

NOTHOA
no-ta-HO-aa


O
O

OADO
o-AA-do

OALI
o-AA-li

OBELISONG
o-bey-li-ZAAN-jzhey

OBLOC
O-ba-lawk

OBOLEH
O-bo-ley

OD
OD

ODO
O-do

OECRIMI
o-ey-ku-RI-mi

OFAFAFE
o-FAA-faa-fey

OHIO
o-HI-o

OHORELA
o-ho-REY-laa

OL
OL

OLLOG
O-la-lojzh

OLLOR
o-la-LO-raa

OLN
O-lan

OLORA
o-LO-raa

OLPIRT
O-la-PI-ra-ta

OM
OM

OMA
O-maa

OMAX
O-maaks

OMICAOLZ
o-mi-KAA-o-lats

OOANOAN
o-o-AA-no-aan

OOAONA
o-o-AA-o-naa

OOGE
o-HO-jzhey

OROCHA
o-RO-ka-haa

ORRI
O-raa-ri

ORSBA
O-ra-sa-baa

OS
OSS

OTHIL
o-ta-HIL

OVOARS
o-vo-AA-ra-saa

OVOF
O-vof

OXEX
AAKS-eyks

OXIAYAL
aaks-I-aa-i-aal

OZAZM
o-ZAA-zam

OZAZMA
o-ZAATS-maa

OZIEN
O-zi-eyn

OZOL
O-zol

OZONGON
o-ZO-na-jzhon


PAAOX
paa-AA-oks

PAEB
paa-EYB

PAGE
paa-JZHEY

PAMBT
paa-ma-BAA-taa

PANPIR
PAA-na-pi-ra

PAPNOR
PAA-pa-nor

PAR
PAA-ra

PARACLEDA
paa-raa-ka-LEY-da

PARADIAL
paa-RAA-di-aal

PARM
PAA-ram

PASBS
PAASS-a-bas

PATRALX
paa-ta-RAA-laks

PEOAL
pey-O-aal


PI
PI

PIADPH
pi-AA-da-pa

PIAMOL
pi-AA-mol

PIBLIAR
pi-BLI-aar

PIDIAI
pi-di-AA-i

PILZIN
pi-LAAT-sin

PIAP
PI-aap

PILAH
PI-laa

PILD
PI-laad

PILZIN
pi-lat-SIN

PLAPLI
pi-LAA-pa-li

PLOSI
pa-LO-si

POAMAL
po-AA-maal

POILP
po-I-lap

PRAF
pa-RAAFF

PRGEL
paa-ra-JZHEYL

PRIAZ
pa-RI-aats

PVGO
pa-VAA-go

PVIM
paa-VIM


Q
KU

QAA
KAA-AA-AA

QAAN
KAA-HAN

QAAON
kaa-HAA-hon

QAAS
KAA-HAASS

Q COCASB
KA-KO-kaa-sab

QVASAHI
ka-VAA-saa-hi

QVI-IN
ka-VI-in


RACLIR
raa-ka-LI-ra

REST
REY-sat

RIPIR
RI-pi-ra

ROR
RO-ra


SAGA
ZAA-gaa

SALBROX
ZAA-la-baa-ROKS

SALD
ZAA-lad

SALMAN
ZAA-la-maan

SAPAH
ZAA-paa

SDIV
za-DIV

SIAION
zi-AA-i-on

SIATRIS
zi-AA-ta-riss

SOBA
ZO-baa

SOBAM
ZO-baam

SOBCA
ZO-ba-kaa

SOBHA
ZO-ba-haa

SOBOL
ZO-bol

SOBRA
ZO-ba-raa

SOLPETH
zol-la-pey-TAA-ha

SONF
ZOH-naf

SURZAS
ZU-ra-jzhaas


TA
TAA

TABA
TAA-baa

TABAAN
TAA-baa-aan

TABLIOR
TAA-ba-li-or

TALO
TAA-lo

TASTAX
TAA-sa-taaks

TATAN
taa-TAAN

TAVIV
taa-VIV

TELOAH
tey-LO-aa

TELOCH
tey-LO-ka

THIL
taa-HIL

THILD
taa-HI-lad

THILN
ta-HI-lan

TIBIBP
ti-BI-bap

TILB
TI-lab

TOATAR
to-AA-taa-ra

TOH
TOH

TOLGLO
TO-la-ga-lo

TOLHAMI
to-la-HAA-mi

TOL-LONSH
TOHL-LO-na-sa

TOLTORG
to-la-TO-raajzh

TOLTORGI
to-la-TO-raa-jzhi

TOOAT
to-O-aat

TORZU
TO-rat-su

TORZUL
TO-rat-sul

TOX
TAAKS

TRANAN
ta-RAA-naan

TRIAN
taa-RI-aan

TRINT
ta-RI-nat

TROF
ta-ROF

TURBS
DUR-bas


VABZIR
VAA-baa-zi-ra

VAOAN
vaa-O-aan

VAVL
VAA-val

VAVN
VAA-van

VCIM
va-KIM

VEP
Veyp

VGEAR
va-GEY-aar

VGEG
va-GEYJZH

VGEGI
va-GEY-jzhi

VIRQ
VI-rak

VIV
VIV

VIVDIV
VI-va-div

VI-IV
vi-IV

VLCININ
va-la-KI-nin

VLS
VA-LAS

VMADEA
va-MAA-di-aa

VMD
VA-MAD

VMPLIF
va-ma-pa-LIF

VNAL
va-NAAL

VNALAH
va-NAA-laa

VND-L
va-NA-da--LAA

VNIG
va-NI-jzhey

VOHIM
vo-HIM

VOMSARG
VO-ma-saa-rajzh

VONPH
VO-na-pa

VONPHO
VO-na-pa-ho

VOOAN
vo-O-aan

VORS
VO-rass

VORSAG
vo-ra-SAA-jzha

VOVIM
VAA-vim

VPAAH
va-PAA-haa

VPAAHI
va-paa-AA-hi

VRAN
va-RAAN

VRELP
va-REY-lap


YARRY
YAA-ra-ra-i

YOLCI
i-O-la-ki

YOR
i-YO-ra


ZAR
ZAAR

ZACAM
ZAA-kaam

ZACAR
ZAA-kaar

ZACARE
zaa-KAA-rey

ZAMRAN
ZAA-maa-raan

ZIEN
zi-eYN

ZILDAR
ZI-la-daar

ZIMII
zi-MI-I

ZIMZ
ZI-mats

ZIR
ZI-raa

ZIRN
ZI-ran

ZIROM
ZI-rom

ZIROP
ZI-rop

ZIXLAY
ziks-LAA-yi

ZIZOP
ZIT-sop

ZLIDA
zaa-LI-daa

ZNRZA
za-na-RAA-jzhaa

ZOL
ZOL

ZONG
ZONJZH

ZONRENSG
zo-na-RAA-na-saajzh

ZORGE
ZO-ra-jzhey

ZVMVI
za-VAA-ma-vi


Torna all'indice dell'Enochiano
Torna all'indice dei Rituali

Home Page